Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสน 

   ปราณิศา บุญค้ำ; Pranisa Boonkham (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   การจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2558-2562 ที่มุ่งวางแผนด้านการจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ชายหาดให้เกิดภาพลักษณ์ที่สวยงามและยั่งยืน กระบวนการศึกษาโครงการ เป็นการทำงานร่วมกันของคณะที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี บุคลากรของเทศบาล รวมถึงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 3 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาเป็นโจทย์ในการวางผังและออกแบบ และนำเสนอกรอบแนวคิดในการวางผังแม่บทการพัฒนาชายหาด รวมทั้งการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นต้นของพื้นที่สาธารณะ 3 โครงการ ...
  • type-icon

   แผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 8 

   ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-30)

   โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 8 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในวิจัยครั้งนี้ คือการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทของกรมทางหลวงชนบทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้ใช้วิธีการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถึงแนวทางการดำเนินการด้านต่างของกรมทางหลวงชนบทในอนาคตและแล้วนำมาจัดลำดับเรียงความสำคัญ ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวสามารถสรุปความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นแผนแม่บทสนับสนุนการพัฒนาถนนผังเมือง, แผนแม่บทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่อ ...