Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการ Social Innovation Driving Unit ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 7 เดือน 16 วัน โดยมีเป้าหมายที่สนับสนุนและบ่มเพาะผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ให้สามารถต่อยอดแนวคิดและ/หรือพัฒนาตัวนวัตกรรมให้ยกระดับในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม โดยผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการให้คำแนะนำ จากการดำเนินการพบว่า กระบวนการบ่มเพาะที่ดีและเหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรมทางสังคมนั้น จำเป็นต้อง 1) มีระยะเวลาการบ่มเพาะที่นานพอที่จะให้กิจการได้มีโอกาสทดลองความคิดและตลาด ...
 • type-icon

  ศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)
 • type-icon

  หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) แบบมุ่งเป้า พื้นที่ 10 จังหวัดยากจน 1 พื้นที่เป้าหมาย 

  กนกวรา พวงประยงค์; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-05)

  โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) แบบมุ่งเป้าพื้นที่๑๐ จังหวัดยากจน ๑ พื้นที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกพื้นที่และศึกษาปัญหาและความต้องการของ ๑ พื้นที่เป้าหมายเพื่อนำนวัตกรรมและความรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้จริงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงศึกษากิจกรรมและข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมจากองค์กรธุรกิจนวัตกรรมและนิติบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนค้นหาทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานรวม ๙ เดือน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ...