Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   สำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 

   ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-21)

   โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนต่อกองทัพบกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกองทัพบก 2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และ 3) เพื่อนำไปใช้กำหนดแนวทาง การสื่อสารและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกต่อไปในอนาคต ผลการศึกษา พบว่า (1) ภาพลักษณ์ของกองทัพบก มิติที่ 1 ภาพลักษณ์แต่เดิมมีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 2 ภาพลักษณ์ปัจจุบันระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านผู้นำกองทัพบกมีระดับภาพล ...