Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

    อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล PMQA จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งจัดทำแผนการจัดการความรู้ นอกจากนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สนับสนุนระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น