Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

    อภิวัฒน์ มุตตามระ; Apiwat Muttamara (2015-10-15)

    โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Supply side development) ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้การจัดการสมัยใหม่เพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์การแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรม สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ดำเนินการอบรมแก่ผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ราย ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ...