Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  บริษัท กฤษณะไดแอนด์คาสติ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทางกิจการก่อตั้งเมื่อต้นปี 2559 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายทุเรียนอบกรอบด้วยเครื่อง Freeze dried โดยจำหน่ายทั้งในแบรนด์ของตนเองคือ หอเจี๊ย (Hao Chi) และจำหน่ายเป็นถุงขนาดใหญ่ โดยมีตัวแทน (Broker) มาซื้อเพื่อนำไปบรรจุเอง สำหรับยี่ห้อของกิจการยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและขาดการขยายตลาดเพิ่มเติม ทำให้ยังขายได้ไม่มาก สำหรับกำลังผลิตรวมอยู่ประมาณเดือนละ 2.5 ตัน ผลผลิตปัจจุบันมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนงานแล ...
 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค One Province One Agro-Industrial Product (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล; Chuenwatanakul, Parichat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน คือ ก๋วยเตี๋ยวสดตัดเป็นขนาดต่างๆ เช่นเส้นใหญ่ เส้นเล็กกึ่งแห้ง เส้นหมี่สด และขนมจีนแป้งหมัก บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆตั้งแต่ 500 กรัมจนถึง 30 กิโลกรัม โดยส่งไปจำหน่ายยังตลาดสดหลายแห่งโดยมีตลาดหลักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล มีปริมาณการสั่งต่อวันต่อรายตั้งแต่ 300-1,000 กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผลิตไม่สูงมากเท่าในอดีต เนื่องจากคุณภาพสินค้าไม่สม่ำเสมอและขาดการขยายตลาดเพิ่มเติม ทำให้กำลังผลิตรวมอ ...
 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล; Chuenwatanakul, Parichat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  โครงการ “หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” (OPOAI) ในจังหวัด โรงงานที่ดำเนินการ คือ บริษัท ศรีจุฬากรุ๊ป จำกัด เป็นโรงงานสีข้าวผลิตอินทรีย์และข้าวหอมมะลิในแบรนด์ “ศรีจุฬา” โรงงานผลิตสินค้าและส่งขายออกสู่ตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ศรีจุฬา” ยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดเพราะเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาด ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิตประมาณ 4-6 ตันต่อวัน และมีพนักงานประมาณ 14 คน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ การขับเคลื่อนและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของโรงงานสีข้าวสำหรับตลาดในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการใ ...
 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  บริษัท อินโนเฟรช จำกัด ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) จังหวัดนครนายก ประกอบธุรกิจผลิตซอสและน้ำสลัด โดยจำหน่ายทั้งในแบรนด์ของตนเอง คือ เฟรชโอ (Fresh-O) ซึ่งสินค้าตรา เฟรชโอ เป็นที่รู้จักดีของผู้บริโภค สินค้ามีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับกำลังผลิตรวมอยู่ประมาณเดือนละ 14,000 ตันผลผลิต ปัจจุบันมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนงานและหัวหน้ารวม 350 คน วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและให้มีการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากที่ผ่านทางกิจการมีคลังสินค้าหลายแห่ง ...