Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub 

   จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

   ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล และหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกองทัพเรือ คือ การขยายขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร กองทัพเรือได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต และเห็นสมควรใช้โอกาสนี้ในกำหนดแผนยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (โรงพยาบาลฯ) ซึ่งอยู่ติดกับเขตสนามบินอู่ตะเภา สู่การเป็นศูนย์การแพทย์ระดับสากลเพื่อรองรับความต้องการในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ...