Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างบำรุงรักษาการบริการเผยแพร่ระบบ Live TV และระบบ TV On Demand เว็บไซต์สถานี ETV 

    ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2016-01-11)

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ฯ เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ www.etvthai.tv ตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเข้าถึงบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและการศึกษาอาชีพ ...