Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 

    นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. รับสมัครธุรกิจให้บร ...