Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์กรมทางหลวงชนบท 

   นิพันธ์ วิเชียรน้อย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสายรองเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายทางที่มีความเหมาะสมและศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาฯ โดยเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพ สูงสุด 75 สายทางจากโครงการของกรมทางหลวงชนบททั้งหมด และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความเห็นการพัฒนาสายทางจากสำนัก กรมทางหลวงชนบทรายภูมิภาคที่เสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุด 55 สายทาง (11 สายทาง ใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ...