Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

    วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาและให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน การดำเนินกิจกรรมบริการของสทน. มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อตอบสนองต่อสังคม ทั้งในด้านการฉายรังสีอาหาร การผลิตไอโซโทปรังสี การฉายรังสีอัญมณี การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ สทน. ...