Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2562 

    ศราวุธ แรมจันทร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

    ในปี 2562 การไฟฟ้านครหลวงทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ที่ 79.07% ซึ่งหมายถึงพึงพอใจมากต่อการให้บริการทางดิจิทัล การสำรวจครั้งนี้ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วยระบบภายในและระบบภายนอก ผู้ใช้พึงพอใจต่อระบบภายในอยู่ที่ 74.08% และพึงพอใจระบบภายนอกอยู่ที่ 84.06% จากการสำรวจและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวงควรจัดตั้งคณะกรรมการแปรรูปดิจิทัลซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายทางด้านการแปรรูปดิจิทัลและการนำไปใช้ In 2019, Metropolitan Electricity Authority ...