Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค One Province One Agro-Industrial Product (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล; Chuenwatanakul, Parichat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน คือ ก๋วยเตี๋ยวสดตัดเป็นขนาดต่างๆ เช่นเส้นใหญ่ เส้นเล็กกึ่งแห้ง เส้นหมี่สด และขนมจีนแป้งหมัก บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆตั้งแต่ 500 กรัมจนถึง 30 กิโลกรัม โดยส่งไปจำหน่ายยังตลาดสดหลายแห่งโดยมีตลาดหลักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล มีปริมาณการสั่งต่อวันต่อรายตั้งแต่ 300-1,000 กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผลิตไม่สูงมากเท่าในอดีต เนื่องจากคุณภาพสินค้าไม่สม่ำเสมอและขาดการขยายตลาดเพิ่มเติม ทำให้กำลังผลิตรวมอ ...