Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน 

   แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-29)

   ในช่วงเวลาโครงการ (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการสนับสนุนผ่านทางจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. ข้อมูลด้านวิชาการ ที่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาและจัดทำรายงานทางวิชาการได้แก่รายงานการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะที่รัฐบาล ท้องถิ่น ให้การส่งเสริมโอกาสและลู่ทางในการชักจูงการลงทุน รวมถึงโอกาส และลู่ทางในการส่งเสริมการลงทุนจากไทยไปยังมณฑลและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ...