Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล 

   ระพีพรรณ คำหอม; วรรณวดี พูลพอกสิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-20)

   การศึกษาโครงการพัฒนากลไกการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล และส่งเสริมระบบการจัดการคนพิการรายบุคคล (Case management) และเพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการใช้แบบพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ คนพิการที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี 2561 ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดจำนวน 540 คน และจัดทำแผนได้จำนวน 484 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินคนพิการมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาค ...