Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างแปลและจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายลำดับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) เล่ม 3 

   ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-16)

   งานแปลฉบับนี้ เป็นการแปลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานของประเทศ รวมถึงกฎหมายลำดับรองตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยแยกงานนโยบายงานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ...