Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   การรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

   โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือโครงการ จำขึ้นใจ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสื่อสารมวลชน เป็นกรอบของการทำงาน อันประกอบด้วย 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ที่อธิบายว่าเมื่อผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารจะก่อให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้จะส่งผลให้เกิดทัศนคติ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการลงมือปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารคาดหวังไว้ 2. แนวคิดการรณรงค์ (Campaign) ...
  • type-icon

   รณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

   พรจิต สมบัติพานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

   สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2558 – สิงหาคม 2558 ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้ เพื่อการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเผยแพร่สื่อบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือตัวแบบที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...