Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย 

   ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

   การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย” เป็นการศึกษาถึงแนวทางและวิธีการที่ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับกรมราชทัณฑ์ได้นำไปปรับใช้ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปัญหาและอปสรรคในการเตรียมความพร้อมก่อนปลอยและการดูแลภายหลังปล่อยในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาแนวทางการสงเคราะห์ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ต้องขังในยุคปัจจุบัน วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ...
  • type-icon

   วิจัยการพัฒนาเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

   พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-02)

   การพัฒนาเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนปล่อย (ผู้ต้องขัง) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบท่วมท้นไปด้วยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด จนก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการงานยุติธรรมของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของเรือนจำที่ต้องรับภาระอย่างหนักกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ แต่เรือนจำก็ไม่สามารถจำคุกผู้ต้องขังทุกคนไว้จนตาย สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปล่อย โดยเฉพาะผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมากกว่าร้อยละ 70 นั้น มักจะเป็นผู้กระทำผิดซ้ำถึงร้อยละ 62.64 และร้อยละ 73.13 ของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย ...