Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การศึกษาแนวทางการดำเนินงานการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมระดับภูมิภาคของประเทศไทย 

  ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-26)

  คู่มือระบบนวัตกรรมภูมิภาคฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างระบบนวัตกรรมภูมิภาค ร่วมกับตัวแสดง และเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ การวิจัยอันนำมาสู่คู่มือฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวแบบระบบนวัตกรรมภูมิภาคของต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งจากการประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ...
 • type-icon

  การสร้างระบบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ 

  สุนิสา ช่อแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การเร่งสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการเพื่อให้ตอบโจทย์การมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษา “การสร้างระบบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก พัฒนาตัวแบบ ขั้นตอนที่สอง วางแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน ขั้นตอนที่สาม ออกแบบเครื่องมือการประเมิน และขั้นตอนที่สี่ จัดทำโครงการนำร่อง จากผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการ พบว่า (1) ตัวแบบระบบในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม ...