Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  บริษัท กฤษณะไดแอนด์คาสติ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทางกิจการก่อตั้งเมื่อต้นปี 2559 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายทุเรียนอบกรอบด้วยเครื่อง Freeze dried โดยจำหน่ายทั้งในแบรนด์ของตนเองคือ หอเจี๊ย (Hao Chi) และจำหน่ายเป็นถุงขนาดใหญ่ โดยมีตัวแทน (Broker) มาซื้อเพื่อนำไปบรรจุเอง สำหรับยี่ห้อของกิจการยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและขาดการขยายตลาดเพิ่มเติม ทำให้ยังขายได้ไม่มาก สำหรับกำลังผลิตรวมอยู่ประมาณเดือนละ 2.5 ตัน ผลผลิตปัจจุบันมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนงานแล ...
 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค One Province One Agro-Industrial Product (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล; Chuenwatanakul, Parichat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน คือ ก๋วยเตี๋ยวสดตัดเป็นขนาดต่างๆ เช่นเส้นใหญ่ เส้นเล็กกึ่งแห้ง เส้นหมี่สด และขนมจีนแป้งหมัก บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆตั้งแต่ 500 กรัมจนถึง 30 กิโลกรัม โดยส่งไปจำหน่ายยังตลาดสดหลายแห่งโดยมีตลาดหลักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล มีปริมาณการสั่งต่อวันต่อรายตั้งแต่ 300-1,000 กิโลกรัม ปัจจุบันมีการผลิตไม่สูงมากเท่าในอดีต เนื่องจากคุณภาพสินค้าไม่สม่ำเสมอและขาดการขยายตลาดเพิ่มเติม ทำให้กำลังผลิตรวมอ ...
 • type-icon

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขยันกิจประดิษฐกรรม เป็นดำเนินกิจการผลิตพาเลทไม้ จากไม้เบญจพรรณและไม้ ที่ปรึกษาได้เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการและจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต จำนวน 1 ฉบับ และให้คำปรึกษาแนะนำตามแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1) ) มาตรการตรวจติดตามปริมาณวัตถุดิบและปริมาณงาน 2) มาตรการตรวจวัดค่าดัชนีเนื้อไม้ในขั้นตอนการเลื่อยไม้ (Wood Index) 3) มาตรการเฝ้าติดตามการใช้ไม้ฟืนและควบคุมอุณหภูมิเตาอบไม้ 4) การจัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับการควบคุมการผลิตและ แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1) มีการตรวจติดตามปริม ...