Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน 

  สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2003)
 • type-icon

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน 

  วิจิตรา วิเชียรชม; สุเมธ ศิริคุณโชติ; วีรวัฒน์ จันทโชติ; สมชาย ศุภธาดา; อัมพร ธำรงลักษณ์; สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2002)

  สำนักงานประกันสังคมจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในการดำเนินงานประสบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบราชการตลอดมา จึงมีข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน การวิจัยนำเสนอความเป็นมาของสำนักงานประกันสังคม บทบาทและภารกิจหลัก อำนาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างจากการมีสถานะเป็นส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนในประเด็นโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคลและระบบการประเมิน ระบบงบประมาณตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั ...
 • type-icon

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน 

  อุดม รัฐอมฤต; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; บรรเจิด สิงคะเนติ; เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์; ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (สำนักงบประมาณ, 2009)

  องค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันมีจำนวนรวม 28 องค์กร นับตั้งแต่จัดตั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานขององค์การ เหล่านั้นแต่อย่างใด งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์การมหาชนของต่างประเทศกับของไทยในประเด็นว่าด้วยระบบการบริหารงาน ระบบบริหารการเงินการบัญชี และการงบประมาณ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน ...