Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   การออกแบบสำรวจ ประมวลผลและการจัดทำรายงานสรุป การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สายงาน รวผ. 

   วิทวัส รุ่งเรืองผล; Rungruangphon, Witawat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถบรรลุเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนกลยุทธ์สายงาน รวผ. ปี 2559 – 2569 สายงาน รวผ. จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสายงานรวผ. เพื่อนำมาปรับปรุงการดำ ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถบรรลุเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนกลยุทธ์สายงาน รวผ. ปี 2561 – 2569 สายงาน รวผ. จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสายงาน รวผ. เพื่อนำมาปรับปรุงกา ...
  • type-icon

   ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 

   ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

   โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า และการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความภักดี ในภาพรวมขององค์กร รวมถึงมีข้อมูลความต้องการลูกค้าในเชิงลึกที่สามารถนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขนและรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญของ กฟน. โดยจะดำเนินการสำรวจในส่วนของความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ผลการศึกษาประจำปี 2563 พบว่า ความพึงพอใจโดย ...