Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความพร้อมให้กับประเทศในด้านนี้ โดยเป็นความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): สพธอ. และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาระสำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการ ...
  • type-icon

   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 

   ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการยกระดับ ศักยภาพในการค้าออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ...