Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   ประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการนำเสนอทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลจากการประกอบการ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ทั้งด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตสำนึกของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบการ ...
  • type-icon

   วิเคราะห์เนื้อหารายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

   อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

   การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหาของรายการเล่าข่าว ทั้งในด้านการจัดผังรายการ เนื้อหาของข่าว ผู้ดำเนินรายการ และภาพข่าวที่นำเสนอ และทำการเปรียบเทียบเนื้อหาที่แต่ละช่องนำเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพนดินระบบดิจิทัล โดยคณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผังรายการเล่าข่าวที่มีการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รวมทั้งหมด ๒๕ ช่อง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย ๑) ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน ๒ ช่อง ๒) ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ จำนวน ๖ ช่อง ๓) ประเภทรายการทั่วไป ...
  • type-icon

   ศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   พรรษา รอดอาตม์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-17)

   โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ๑. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๒. เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอต่อ กสทช. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป คณะวิจัยศึกษาข้ ...