Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  งานจ้างสำรวจสะพานเพื่อการตรวจสอบพิเศษ (special Inspection) ของสะพาน 4 

  กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง; Kridayuth Chompooming (บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด, 2014)

  งานสำรวจสะพานเพื่อการตรวจสอบพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินสภาพ รวมถึงเสนอแนะวิธีการและแผนงานในการซ่อมแซมและเสริมกำลังของโครงสร้างสะพาน สำหรับสะพานที่คัดเลือกจำนวน 4 สะพาน ในการตรวจสอบพิเศษ (Special Inspection) ครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะตามที่กำหนด โดยรายละเอียดของการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 1) การสำรวจความชำรุดเสียหายและการเสื่อมสภาพของสะพานด้วยวิธี Visual Inspection พร้อมจัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดของความเสียหาย รายงานผลการสำรวจโดยจัดทำเป็นระเบียนประวัติการสำรวจสะพาน (Bridge Inventory Records) ...
 • type-icon

  พัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 2 

  กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ในปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทหลายแห่งได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและรองรับปริมาณการจราจรและน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จึงทำให้โครงสร้างสะพานเกิดการเสื่อมสภาพและมีความชำรุดเสียหาย การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเหล่านี้จึงมีความสำคัญเพื่อให้ทราบถึงสภาพความชำรุดเสียหายและความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างในสภาพปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาสะพานจึงได้ริเริ่มและดำเนินโครงการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบ ...