Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   จัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 

   ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-14)

   กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถาบัน โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการในสถานรองรับเด็กดังกล่าว ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี จึงได้กำหนดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 2)เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก และ3)เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานในการ ...