Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ทดสอบน้ำหนักบรรทุกที่มีผลต่อกำแพงกันดินจากรถบรรทุกขนาด25 ตัน 

   สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-27)

   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการตรวจวัดการตอบสนองของโครงสร้างกำแพงกันดินที่มีต่อน้ำหนักบรรทุกในสภาวะการใช้งานปกติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยโครงสร้างที่พิจารณาอยู่ภายในพื้นที่ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยกำแพงกันดินดังกล่างเป็นส่วนหนึ่งของถนน แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น เป็นถนนเลียบคลองประปาระยะประมาณ 500 เมตร ทั้งนี้ความเป็นไปได้มีการบันทึกผลการตอบสนองโดยค่าความเครียด การเอียงตัวและระดับการสั่นไหว พบว่าค่าความเครียดมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 8 microstrain ค่าการเอียงตัวมากที่สุดเท่ากับ 0.0021 Degree และ ค่าระดับการสั่นไหวมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 0.5%g. ...