Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน 

  ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-27)

  เอกสารนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งให้การสนับสนุนด้านวิชาการจากภายนอกในการวางกรอบวิเคราะห์อนาคตระยะยาวที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดำเนินการอยู่ ให้มีความทันต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่อง งานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ของราชอาณาจักรไทยทราบถึงความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเหล่านั้น การศึกษานี้เป็นการสำรวจภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ (nontraditional security ...
 • type-icon

  ศึกษารวบรวมประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

  มรกตวงศ์ ภูมิพลับ; ชัยวัฒน์ มีสันฐาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ในฐานะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบให้เป็นผู้ประสานงานหลักของเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทางกระทรวงจึงได้เตรียมพร้อมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ การประสาน และเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชน บุคลากรในองค์กร อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงความรู้ในประเด็นสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจำนวนมากและหลายปัญหานั้นมีความสลับซับซ้อน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงาน การพนัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด การแต่งงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ...