Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง 

  โกวิทย์ พวงงาม (2015-09-07)

  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองในคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) และการวัดความเข้มแข็งกับวัดผลการดำเนินงานของคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด ระเบียบวิธีวิจัย ใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสมผสานกัน เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ โดยในเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ กับประชากร ...
 • type-icon

  บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง 

  ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน; ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร (2015-11-10)

  การวิจัยเรื่อง”บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง” มีวัตถุประสงค์หลักคือการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของสตรีไทยในการเมืองภาคพลเมืองในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้ที่สะท้อนให้เห็นระดับของความเข้มข้นในการมีส่วนร่วม แรงบันดาลใจ รูปแบบและกระบวนการในการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองภาคพลเมือง รวมถึงเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ทั้งสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานระเบียบวิธี (Mixed Methodologies) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ...