Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปีพ.ศ.2560 (พื้นที่ภาคใต้) 

    อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 8 ชุมชน ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ชุมชนทับคริสต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 6) ชุมชนปิยะมิตร 3 จังหวัดยะลา 7) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี และ 8) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัดปัตตานี โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์