Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

    ชาวี บุษยรัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-30)

    การพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นมีการแสวงหาแนวทางใหม่ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการอยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มากขึ้น ซึ่งแนวทางในการพัฒนาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ในการพัฒนาที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจสภาพสังคม ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงนโยบายของภาครัฐ การเรียนรู้ข้อดีและข้ออุปสรรคของวิวัฒนาการที่อยู่อาศัยในประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการศึกษาที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการการพัฒนาทอ ...