Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ว่าจ้าง (ส.ส.ท.) ระยะ 3 ปี (2561-2563) 

   ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ส.ส.ท. ระยะ 3 ปี (2561–2563) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ ส.ส.ท. มีกรอบแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล บุคลากร และการให้บริการภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับแนวดำเนินงานขององค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 -2561) รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. เพื่อการพัฒนา ...