Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    พัฒนาแอปพลิเคชั่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรัก ของ บริษัท แอคทิวิที วิลเลจ จำกัด 

    ปกป้อง ส่องเมือง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-23)

    ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก “บ้านอุ่นรัก” เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติกเพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้จดทะเบียนธุรกิจในนาม บริษัท แอคทิวิทีวิลเลจ จำกัด ตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ผ่านมาบ้านอุ่นรักได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้บริษัท ซัมซุงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น LOOK AT ME สำหรับการฝึกพัฒนาการสำหรับเด็กโดยเฉพาะแต่จากการค้นหาข้อมูลในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการพัฒนาโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชั่นในรูปแบบนี้อย่างจริงจัง ดังนั้นด้วยประสบการณ์ให้บริการและการสอ ...