Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแครกเกอร์ปลากราย 

    สุธีรา วัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-21)

    งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาแครกเกอร์ปลากราย เพื่อให้ได้แครกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยในขั้นตอนแรกทำการศึกษาเนื้อปลากราย แป้งมัน และแป้งสาลีที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปลากราย พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการผลิตแครกเกอร์ปลากรายที่ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุดประกอบด้วย น้ำร้อยละ 30.4, แป้งสาลีร้อยละ 26.1, เนื้อปลากรายร้อยละ 21.7, ไข่ไก่ร้อยละ 17.4, น้ำตาลทรายร้อยละ 1.7, ซอสปรุงรสร้อยละ 1.7, และเกลือร้อยละ 1.0 แล้วนำผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปลากรายที่พัฒนาได้มาทำการทดสอบการยอมรับจากผู้บริโภค 100 คนพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 98 ให้การยอมรับในผลิต ...