Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ร่างกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 

   ณรงค์ ใจหาญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่ออนุวัตน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 13 มาตรา และแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวน 5 มาตรา (รวม 18 มาตรา) ที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สามารถนำไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทำต้นแบบคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 สำหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งให้มีต้นแบบเอก ...
  • type-icon

   ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่างกฎหมายตามมาตรา 78 และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81) 

   ณรงค์ ใจหาญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-15)

   งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์เพื่อยกร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูล รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนไดเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในภูมิภาคและในกรุงเทพมหานคร และดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเมษายน 2563 ผลการศึกษา คณะที่ปรึกษานำแนวคิดในการอนุรักษ์ จัดการ และคุ้มครองแหลงน้ำสาธารณะในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกับประเทศไทยมาปรับใช้ ...