Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

   สามชาย ศรีสันต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-03-31)

   โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และเสนอบทเร ...