Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  จากการศึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแนวทางที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (DSM Strategies) 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับการประปานครหลวง และศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองกับมาตรการที่การประปานครหลวงนำมาใช้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และมาตรการประหยัดน้ำผ่านวิธีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจ ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยหลากหลายโครงการภายใต้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อชี้วัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแบ่งการติดตามและประเมินผลโดยใช้กรอบการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจำแนกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ...