Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

   คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-10)

   ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ว่างจ้าง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารภาพรวมโครงการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ดูแล และกำกับการดำเนินโครงการ 2) ศึกษา วิเคราะห์ และวางกรอบการสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนฯ ในส่วนที่ สนพ. รับผิดชอบ 3) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Inception ...