Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การตรวจสอบลวดอัดแรงบริษัท เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด 

    สายันต์ ศิริมนตรี (บริษัทเฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด, 2014)

    เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในการอัดน้ำปูนเข้าไปในท่อรอยลวดอัดแรงของคานคอนกรีตอัดแรงภายนอก ระบบ Segment แบบดึงลวดภายหลัง ในโครงการ THE CONSTRUCTION OF MASS TRANSIT SYSTEM PROJECT IN BANGKOK(RED LINE) CONTRACT 2 : CIVIL WORKS FOR BANGSUE – RANGSIT RAILWAY ช่วง Span 115L และ 115R ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ภายหลังจากที่ทำการดึงลวดอัดแรง ตาม ข้อกำหนดงานก่อสร้างของโครงการ จึงทำให้เกิดปัญหาว่าถ้าทำการอัดน้ำปูนเข้าไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างหรือไม่ จากการตรวจสอบโดย Visual Inspection พบว่า สภาพของลวดอัดแรงยังสมบูรณ์ปราศจากสนิมขุม ...