Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  การจัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่ 

  พรจิต สมบัติพานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  “โครงการจัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเผยแพร่” ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งเสริมให้เผยแพร่สู่สายตาผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป 2) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปได้นำเอาผลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ และ 3) เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ เยาวชน และนักเรียน เกิดความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากการดำเนินง ...
 • type-icon

  จัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ 

  พรจิต สมบัติพานิช; Sombutphanich, Pornchit (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝัง และกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โครงการจัดทำองค์ความรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยการจัดทำวีดิทัศน์สรุปขั้นตอน/วิธีการ และการใช้งานของผลงานสิ่งป ...
 • type-icon

  ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำภาครัฐและเอกชน (DRIVE CONNECT) รุ่นที่ 1 

  ทวิดา กมลเวชช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-26)

  จากการสำรวจและทบทวนองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ที่มีทั้งเนื้อหาในความพยายามสร้างเครือข่าย และในเนื้อหามุ่งเน้นเฉพาะนวัตกรรม จะพบความคล้ายคลึงกันในมิติของการพยายามที่จะสอนทักษะและเทคนิคของการสร้าง คือสร้างเครือข่ายและสร้างนวัตกรรม ซึ่งในลักษณะนี้นั้น เรากลับไม่พบในหลักสูตรการฝึกอบรมเครือข่ายนวัตกรรม กล่าวคือ การฝึกอบรมเครือข่ายนวัตกรรม มักจะเน้นเรื่องการคิด ทักษะการแปลงความคิด การสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสร้างสิ่งใหม่ๆในการผลิต มากกว่าการเน้นทักษะเครือข่าย โดยคาดหวังให้การฝึกอบรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่สร้างเครือข่ายขึ้นได้เอง ...