Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ทบทวนสอบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 

   หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-18)

   ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย มุ่นเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยต้องคำนึงถึงมิติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงพัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ขึ้นมา เพื่อให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่นเน้นให้โรงงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้โรง ...
  • type-icon

   ทวนสอบโรงงานนำร่องสำหรับสาขาอุตสาหกรรมแก้วและกระจก พลาสติก และอาหาร ภายใต้โครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ประจำปี 2562 

   หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ศึกษาวิจัยและดำเนินโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2559 โดยระบบ Thailand V-ETS เป็นหนึ่งในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้นด้วยการใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้องให้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้า ...