Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาระบบขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม รวมทั้งการทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอนุญาตและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมก ...