Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  ทดสอบกำลังรับน้ำหนักลวดอัดแรง 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด มีความประสงค์จะทดสอบแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานคอนกรีตอัดแรงระบบ segment ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ายังคงมีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ โดยทำการวัดค่าความถี่ธรรมชาติเพื่อทำการเปรียบเทียบกับคานสะพานตัวอื่นในฝั่งตรงกันข้ามของฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอยู่ในโครงการเดียวกัน โดยแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไปจะสัมพันธ์กับค่าความถี่ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของลวดอัดแรง ผลการทดสอบและวิเคราะห์พบว่าแรงดึงในลวดอัดแรงยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการสูญเสียแรงดึง
 • type-icon

  ทดสอบหลอด LED สำหรับร้าน Jiffy 

  พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร; Bhasaputra, Pornrapeepat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  การทดสอบหลอด LEDสำหรับร้าน Jiffyเป็นโครงการที่ดำเนินการศึกษาให้กับบริษัท ปตท.ค้าปลีก จำกัด โดยทำการทดสอบหลอด LED จากผู้จัดจำหน่ายเพื่อหาหลอด LED ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งทดสอบภายในร้าน Jiffy ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐานทางไฟฟ้าและพลังงานทั้งในส่วนของ เม็ดแอลอีดี (LED Module) ตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) และหลอดไฟ LED(Luminaire)จากนั้นทำการติดตั้ง ตรวจวัดคุณภาพแสงเทียบกับระบบแสงสว่างเดิม และทดสอบการประหยัดพลังงาน ณ ร้าน Jiffy ที่สถานีบริการน้ำมัน PTTRM กรุงเทพ-รามอินทรา 1 รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริงจากการใช้หลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ...