Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย 

   ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

   การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามดูแลภายหลังปล่อย” เป็นการศึกษาถึงแนวทางและวิธีการที่ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับกรมราชทัณฑ์ได้นำไปปรับใช้ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปัญหาและอปสรรคในการเตรียมความพร้อมก่อนปลอยและการดูแลภายหลังปล่อยในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาแนวทางการสงเคราะห์ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ต้องขังในยุคปัจจุบัน วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ...