Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ติดตั้งเครื่องมือและพัฒนา ระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการสั่นสะเทือน ของอาคารหอบังคับการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 

    นคร ภู่วโรดม; Nakhorn Poovarodom (2015-10-15)

    การสั่นสะเทือนของอาคารสูงและมีลักษณะชะลูดอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจาณาเพื่อการประเมินความมั่นคงของโครงสร้างและการใช้งานของอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่สบาย สำหรับอาคาร ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นอาคารหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงประมาณ 140 เมตร มีแกนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงกระบอกค่อนข้าง สม่ำเสมอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 เมตรและหนา 0.7 เมตร โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้สนใจในการดำเนินการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ ที่อาจ ...