Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2560 

    ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    รายงานสถานการณ์ทางสังคมของกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2560 เป็นการรายงานข้อมูลสถิติของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง สถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยในรายงานมีการนำเสนอถึงรายงานสถิติที่สำคัญที่เป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงานของกรมต่าง ๆ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกระทรวงที่จะต้องดำเนินการ ในอนาคต ซึ่งความท้าทายเหล่านี้อาจเกิดมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รายงานสถานการณ์ทางสังคมอาจมีควา ...