Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาการออกแบบ โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-21)

   โครงการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย การสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา การจัดทำประมาณราคาในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ ผลการศึกษาเป็นดังนี้ ระยะเวลาโครงการ 30 ปี ใช้เงินลงทุนรวม 2,274.14 ล้านบาท โรงผลิตน้ำประปาใช้พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มีกำลังการผลิตรวม ...