Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

  ภาคภูมิ ฤกขะเมธ; ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  โครงการจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting: GRB) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) พัฒนาร่างคู่มือและทดลองนำร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้มีผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก 

  กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง; สายันต์ ศิริมนตรี; บุรฉัตร ฉัตรวีระ; นรินทร์ วัฒนกุล; วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การจัดทำคู่มือการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษกสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการสำรวจ เก็บบันทึกข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสะพานเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้สะพานมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีอายุการใช้งานยาวนานต่อไป และเป็นการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว คู่มือการตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก ประกอบด้วยข้อมูลทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องของสะพาน องค์ประกอบและรหัสชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพาน ...