Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-20)

  งานวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” มีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (2) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ...
 • type-icon

  สำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-21)

  โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนต่อกองทัพบกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกองทัพบก 2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และ 3) เพื่อนำไปใช้กำหนดแนวทาง การสื่อสารและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกต่อไปในอนาคต ผลการศึกษา พบว่า (1) ภาพลักษณ์ของกองทัพบก มิติที่ 1 ภาพลักษณ์แต่เดิมมีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 2 ภาพลักษณ์ปัจจุบันระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี มิติที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านผู้นำกองทัพบกมีระดับภาพล ...