Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนากระบวนการมาตรฐานในการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน 

   ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-06)

   งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนของประเทศไทย ทั้งวงรอบการสำรวจ แผนการสำรวจ วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการทบทวนกระบวนการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนของไทยที่ผ่านมา และการศึกษาแนวทางการสำรวจตามมาตรฐานสากล เพื่อออกแบบการสำรวจเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จนนำไปสู่การออกแบบสอญ.1 สอญ.1 (โทรศัพท์) และแบบสอญ.2 ตลอดจนการออกแบบกระบวนการสำ ...